สมอง | BRAININGREDIENTS | ส่วนผสม


Astragalus | ผงปักคี้
Bacopa Monnieri | พรมมิ
Dãng guî | ตังกุย
Ginger | ขิง
Ginkgo | ใบแป๊ะก๊วย
Ginseng | โสมเกาหลี
Marigold | ดอกดาวเรือง
Beta-glucan | เบต้า-กลูแคน
Sage | ผงเสจ
Schisandra berry | ผงโหงวบี่จี
Turmeric | ผงขมิ้น
Omega-3 | โอเมก้า 3
Gamma-Amino Butyric acid (GABA) | กาบา
Glycine | ไกลซีน
L-arginine | แอล-อาร์จินีน
L-carnitine L-tartrate | แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาเทรท
L-cysteine | แอล-ซิสเทอีน
L-glutamine | แอล-กลูตามีน
L-Theanine | ธีอะนีน
Taurine | ทอรีน

สมอง เป็นส่วนกลางของระบบประสาท หรือเรียกว่าระบบประสาท มีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว,
พฤติกรรม เช่น การเต้นของหัวใจ, ความดันโลหิต, สมดุลของเหลวในร่างกายและอุณหภูมิ เป็นต้น
หน้าที่ของสมองยังมีเกี่ยวข้องกับการรู้ (Cognition), อารมณ์, ความจำ, การเรียนรู้การเคลื่อนไหว
สมอง ประกอบด้วยเซลล์สองชนิดคือ เซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย มีหน้าที่ในการดูแลและปกป้องนิวรอน
นิวรอนหรือเซลล์ประสาททำหน้าที่ส่งข้อมูลติดต่อระหว่างนิวรอนซึ่งเกิดขึ้นได้โดยการหลั่งสารเคมีชนิดต่างๆ
ที่เรียกว่าสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ระหว่างนิวรอนสองตัวที่เรียกว่า ไซแนปส์

สมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. สมองส่วนหน้า (Forebrain) มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถแบ่งออกได้อีก ดังนี้

1.1 ออลเฟกทอรีบัลบ์ (olfactory bulb)
- อยู่ด้านหน้าสุดทำหน้าที่ดมกลิ่น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่จะดมกลิ่นได้ดีต้องอาศัยเยื่อบุโพรงจมูกร่วมด้วย
1.2 ซีรีบรัม (Cerebrum)
- มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ เป็นศูนย์การทำงานของกล้ามเนื้อ การพูด การมองเห็น
การดมกลิ่น การชิมรส แบ่งเป็นสองซีก แต่ละซีกเรียกว่า Cerebral hemisphere
และแบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้
1.2.1 Frontal lobe ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว,การออกเสียง,ความคิด, ความจำ,
สติปัญญา ,บุคลิก,ความรู้สึก,พื้นอารมณ์
1.2.2 Temporal lobe ทำหน้าที่ควบคุมการได้ยิน การดมกลิ่น
1.2.3 Occipital lobe ทำหน้าที่ควบคุมการมองเห็น
1.2.4 Parietal lobe ทำหน้าที่ควบคุมความรู้สึกด้านการสัมผัส การพูด การรับรส
1.3 ทาลามัส (Thalamus)
- อยู่เหนือไฮโปทาลามัส ทำหน้าที่เป็นสถานีกระจายกระแสประสาทเพื่อส่งไปจุดต่างๆในสมอง ซึ่งรับรู้และตอบ
สนองความรู้สึกเจ็บปวด เห็นได้ภายนอกโดยการแสดงอาการเจ็บปวด
1.4 ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)
- เป็นระบบประสาทอัตโนมัติและสร้างฮอร์โมนควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองทำหน้าที่ควบคุมสมดุล
ของปริมาณน้ำและสารละลายในเลือด, อุณหภูมิ, อารมณ์, ความรู้สึก วงจรการตื่นและการหลับ, การหิว,
การอิ่มและความอารมณ์ทางเพศ

2. สมองส่วนกลาง (Midbrain)

ทำหน้าที่เคลื่อนไหวของลูกตาและม่านตา ในมนุษย์สมองส่วน Optic lobe ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน

3. สมองส่วนท้าย (Hindbrain)

3.1 พอนส์ (Pons)
– ทำหน้าทีควบคุมการเคี้ยวอาหาร, การหลั่งน้ำลาย, การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า, การหายใจ
และการฟัง
3.2 เมดัลลา (Medulla) เป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจิตใจ เช่น ไอ, จาม, สะอึก,
หายใจและการเต้นของหัวใจ เป็นต้น
3.3 ซีรีเบลลัม (Cerebellum)
– ทำหน้าที่ควบคุมระบบกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กันและควบคุมการทรงตัวของร่างกาย
โรคทางสมองหรือโรคที่เกิดขึ้นกับสมอง (Brain disease)
คือ โรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกติส่งผลให้เกิดอาการต่างๆทางสมอง เช่น อัมพฤกษ์, อัมพาต,
สับสนและความจำเสื่อม เป็นต้น ซึ่งโรคสมองมีสาเหตุได้หลากหลายสาเหตุดัง
สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองมีหลากหลาย ได้แก่
1. สาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด มีปัจจัยมาจากโรคหลอดเลือดแดงแข็ง, โรคเบาหวาน,
โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วน
สาเหตุจากความเสื่อมของเซลล์สมอง ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเซลล์ในร่างกาย
เมื่ออายุขึ้มากนก็เป็นอีกสาเหตุที่พบบ่อยของโรคทางสมอง โดยโรคที่พบบ่อยคือ โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน
2. สาเหตุจากโรคลมชักโรคลมชัก เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ มีผลให้เซลล์สมองทำงานผิดปกติจนส่งผล
ให้เกิดอาการชักหรือหมดสติ
3. สาเหตุจากการติดเชื้อเช่น การติดเชื้อโรคเอดส์, การติดเชื้อแบคทีเรีย, หรือเชื้อไวรัส
4. สาเหตุจากโรคเนื้องอกสมอง/สาเหตุเกิดจากโรคมะเร็งสมอง
โรคมะเร็งสมอง แบ่งเป็นสมองกลุ่มใหญ่ๆคือ โรคมะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติเซลล์สมอง ซึ่งเป็นโรคที่พบได้น้อย
โรคมะเร็งในอวัยวะอื่นที่แพร่กระจายสู่สมอง (โรคมะเร็งระยะที่ 4) เช่น โรคมะเร็งปอดหรือจากโรคมะเร็งเต้านม
เป็นโรคที่พบได้บ่อยกว่าโรคมะเร็งสมอง
5. สาเหตุจากความผิดปกติแต่กำเนิด เป็นสาเหตุที่พบได้น้อยเช่นกัน เช่น
-จากภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดหรือมารดาเจ็บป่วยติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ เช่นโรคหัดเยอรมันหรือโรคซิฟิลิส
-มารดาได้รับสารพิษขณะตั้งครรภ์ เช่น ยาฆ่าแมลงหรือสารตะกั่ว
-มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
6. สาเหตุจากหลอดเลือดสมองโป่งพองคือ โรคความดันโลหิตสูง
ป้องกันโรคทางสมองได้อย่างไร?
1. ปรับพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหาร ควรบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ กินให้ครบถ้วนในทุกวัน
ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน ปฏิบัติร่วมกับการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
เลิกบุหรี่/ไม่สูบบุหรี่และงดดื่มสุรา
2. ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคสมอง เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง,
โรคไขมันในเลือดสูง, โรคหลอดเลือดแดงแข็ง, โรคอ้วนและโรคมะเร็งต่างๆ
3. ระวังอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน เช่น สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานตร์, รัดเข็มขัดนิรภัย, เมาไม่ขับ
4. ดูแลรักษาสุขอนามัยเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีลดโอกาสติดเชื้อ
5. ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจหาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง,
โรคไขมันในเลือดสูงและโรคมะเร็ง

บริการด้าน OEM | OEM SERVICE

- สินค้ามีเลขอย.เรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบเลขอย.ได้โดย คลิก คลิกที่นี่
คลิ๊กที่เลขอย.
คลิ๊กที่ตัวเลขทั้งหมด 13 หลัก กด OK
จากนั้นกรอกข้อมูลตามรูปแบบ
คลิ๊ก Search
- กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถกระทำได้
- กรณีลูกค้าที่สั่งรายการใดไปแล้ว รายการนั้นจะเป็นของลูกค้าเพียงแต่ผู้เดียว
(1 สูตร 1 ผลิภัณฑ์ ต่อลูกค้า 1 รายเท่านั้น)
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งผลิต OEM

Copyright © 2010 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved