Показания

Для профилактики и устранения кишечного дисбактериоза (нарушение баланса микрофлоры кишечника).

Клиническими проявлениями дисбактериоза являются: диарея (понос), другие нарушения пищеварения (диспепсия): запоры, метеоризм (вздутие живота, избыток газов в кишечнике), тошнота, рвота, отрыжка, боли в животе.

Регулярное применение Флорака форте эффективно снижает частоту и тяжесть проявления симптомов нарушения пищеварения (главным образом, диареи), связанных с дисбактериозом и расстройством желудочно-кишечного тракта.

Көрсеткіштері

Ішек дисбактериозын жою және алдын алуға арналады (ішек микрофлорасы тепе-теңдігісі бұзылысы).

Дисбактериоздың клиникалық белгілері келесілер: диарея (іш өту), басқа асқорыту бұзылыстары (диспепсия): ішқату, метеоризм (іштің кебуі, ішектегі газдың артықшылығы), жүрек айну, құсу, кекіру, іштегі ауырсыну.

Флорака фортені үнемі қабылдау дисбактериозбен жіне асқазан-ішек жолдарының бұзылыстарымен байланысты, асқорыту бұзылу симптомдарының пайда болуы ауырлығы және жиілігін тиімді азайтады (негізгі түнрде, диареяны).

Copyright © 2017 Complete-Pharma.com. All Rights Reserved